Informasjon

Leievilkår

Vilkår for benyttelse av tjenesten

Verktøyskuret AS, Terrasseveien 44c, 1363 Høvik, org nr 925 737 925 MVA, driver en utleietjeneste der bedrifter og forbrukere kan leie utstyr til felles nytte ved å bestille utstyret på nett samt hente og levere i selvbetjente skaphengere/containere og hovedlager på Høvik. 

1 Generelt

Disse vilkårene gjelder for utleie og salg av varer og tjenester fra www.verktoyskuret.no.no til bedrifter og forbrukere. Vilkårene vil sammen med din ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

2 Definisjon av parter

Utleier eller selger er: Verktøyskuret AS og blir i det følgende benevnt vi, oss, utleier eller Verktøyskuret.
Leietager er: Den person som er oppgitt som leietager eller kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som leietager, kunden, du, deg, din eller ditt.
Med leieobjekter menes verktøy, utstyr, maskiner og alt annet som leies ut på verktoyskuret.no.
Med leveringsform/servicepunkter menes utlevering eller innlevering i selvbetjente lokasjoner.

3 Betaling, depositum og priser

Betaling skjer via Vipps, Visa- eller Mastercard-kort på nettet via vår betalingsformidler NETS som oppfyller de strengeste sikkerhetskrav. Leietageren betaler ved bestilling og da anses leieavtalen som inngått.
Verktøyskuret følger vanlig utleiepraksis og reserverer også et depositumsbeløp som oppgitt på ordrekvitteringen ved bestilling. Reservasjonen sikrer bedriften om kunden returnerer verktøyet for sent, skader begått på verktøyet i leieperioden eller ikke leverer i det hele tatt og brukes dersom vanlig trekk fra kunde ikke kan gjennomføres. Depositumets størrelse varierer med valgt utstyr som leies, og fremgår av din ordrebekreftelse. Verktøyskuret har rett til å trekke ekstra betaling (utover leie og depositum) fra kunden via benyttet Vipps, Visa- eller Mastercard-kort og eller benytte depositumet til å dekke leie samt øvrige kostnader som er nevnt ovenfor og/eller ev. regresskrav, jfr. punkt 5 nedenfor.
Alle priser er inkludert merverdiavgift, med mindre annet er spesifisert. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med leie eller kjøp. Da med unntak av avregnbare poster som slitasje på sagblad, diamantsegmenter og forbruk bensin og annet som legges på og belastes kundens Vipps, Visa- eller Mastercard-kort etter endt leieforhold. Dersom det har forekommet feil med prisene av vesentlig størrelse fra Verktøyskuret sin side på nettstedet kan Verktøyskuret ensidig endre, slette eller avvise ordre selv etter kunden har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres og informeres kunden i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4 Leieobjektets tilstand

Verktøyskuret forplikter seg til å levere leieobjekter av god kvalitet i driftsklar tilstand. Verktøyskuret har egne rutiner som kontrollerer og om nødvendig vedlikeholder leieobjektene før og etter utleie. Det tas allikevel forbehold om at verktøy som er hensatt i ikke brukbar eller defekt tilstand fra forrige leietaker tar Verktøyskuret ikke ansvar for eventuell ulemper nye Leietaker har. I slike tilfeller vil Verktøyskuret om mulig erstatte det med et annet verktøy vi har på lager, eller refundere hele leiesummen samt gi en rabattkode på 100,- NOK. 
Du er i leieperioden ansvarlig for alle skader eller tap på utstyret. Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes tekniske feil og eller mangler. Leietager plikter derfor å kontrollere leieobjektet før bruk, samt dokumentere med bilder både ved henting og levering,  samt umiddelbart under/etter henting kontakte Verktøyskuret om leieobjektet ikke skulle være i forventet tilstand. 

5 Skader

Alle skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i leieperioden skal meldes Verktøyskuret omgående. Vi vil da gjøre vårt beste for å hjelpe leietageren. Skader meldes på post@verktoyskuret.no omgående. Skjema for tilbakelevering skal også fylles ut med skademelding. Dette gjelder også ved tyveri.
Oppstår skadene ved feil bruk, forsettlighet eller uaktsomhet vil Verktøyskuret kunne bruke det på forhånd reserverte depositum og om nødvendig trekke ytterligere utestående beløp fra kundens betalingsmiddel/Vipps, Mastercard, Kredittkort etc til å dekke kostnadene knyttet til reparasjon, service eller erstatning av verktøyet. Dette gjelder også om utstyret leveres tilbake i vanskjøttet,i ikke-rengjort tilstand eller ikke leveres i det hele tatt. Verktøyskuret forbeholder seg retten til å gjøre trekk/krav fra kundens betalingsmiddel i inntil 60 dager etter innlevering, dersom det oppdages feil/mangler uten at Leietaker selv har meldt dette inn.

Vi streber alltid etter å gi de beste råd og tips for bruk av leieobjektet, men er ikke ansvarlig for utførelse eller for direkte eller indirekte skader eller tap som skyldes bruk av leieobjektet, forsinkelser eller feil på leieobjektet. Ved manglende informasjon fra kunde på skader og eller feil på utstyret oppstått før og eller i leieperioden vil Verktøyskuret belaste kunde via Vipps, Visa- eller Mastercard-kort en enkeltsum på inntil kroner 750,- for å kompensere tidsbruk Verktøyskuret bruker på dette. Verktøyskuret vil i tillegg belaste kunde via Vipps, Visa- eller Mastercard-kort for faktiske utgifter for utbedring/erstatning på utstyret samt eventulle tapte leieinntekter fra neste kunde som ikke får benyttet utstyret til avtalt tid. Dersom kunden melder ifra om feil/mangler som har oppstått i leieforholdet begrenses kostandene til å kun gjelde faktiske utbedringskostnader. 

6 Bruk av leieobjektet

Bruk av leieobjekter skjer på eget ansvar. Den som bruker utstyret må være over 18 år.
Leietaker er ansvarlig for at utstyr og tilbehør benyttes på en slik måte at det ikke blir skadet eller urimelig tilgriset. Riktig og sikker bruk av utstyret er Leietakers ansvar. Utleier legger på noe av utstyret til rette for riktig bruk av utstyret ved å gjøre tilgjengelig bruksanvisninger, instruksjoner og sikkerhets prosedyrer sammen med verktøyet og/eller på Utleiers nettsider. Det er kundens ansvar å sette seg inn i  bruk og sikkerhetsrutiner før bruk av utstyret. Verktøyskuret anbefaler generelt bruk av verneutstyr. 

7 Tilbehør

Tilbehør må som hovedregel kjøpes eller leies separat ved bestilling av verktøyet og tilvelges etter hvilken oppgave leietager ønsker å utføre på nettsiden. På nettsiden står også beskrevet hva som er inkludert i leveransen av leieobjektet. I tillegg er sikkerhetsutstyr påkrevet i en rekke situasjoner og tilbys på nettsiden. Tilbehør som er personlig (støvmasker etc) eller forbruksvare som slites (sagblad til multikutter etc) leies ikke ut, men er en salgsvare som kunden beholder etter bruk. For tilbehør som selges og som ikke er tatt i bruk gjelder punkt 12 Angrerett. Verktøyskuret har en "panteordning" på de fleste embalasjonene til sine produkter. Panten er kroner 50,- NOK og belastes kundens Vipps, Visa- eller Mastercard-kort eller trekkes fra depositum dersom ikke embalasjen blir tilbakelevert. Uttak av tilbehør utover det som er bestilt kan politianmeldes. Verktøyskuret forbeholder seg retten til å trekke ekstra betaling fra kunden med et endringsgebyr på 300,- NOK i tillegg til at det trekkes betaling for varene som er tatt ut.

8 Leiertagers rettigheter og plikter

Leietageren må være fylt 18 år og plikter å oppgi korrekte kundedetaljer ved opprettelse av brukerkonto for å kunne bestille og leie på verktoyskuret.no. Verktøyskuret sender meldinger på angitt epost, adresse og telefon og slike meldinger anses mottatt og gyldige ved avsendelse hos oss.
Brukerkontoen er personlig og har du mistanke om at andre har tilgang til din konto plikter du å varsle Verktøyskuret umiddelbart. Verktøyskuret har rett til fritt avvise, avslutte eller suspendere brukerkonto uten forvarsel eller ansvar, inkludert hvis vilkårene anses brutt, og eller Verktøyskuret har andre årsaker til dette.
Videre må disse leievilkårene aksepteres før bestilling på nettsiden.
Leietageren må returnere leieobjektet før avtalt dato og tid utløper og på avtalt leveringsform. Leietageren forventes å holde seg oppdatert om servicepunktets normale åpningstider.
Leietageren eller kortinnehaver gir Verktøyskuret fullmakt til å lage kredittkortanvisninger for blant annet leieobjekt som ikke returneres, ikke er rengjort, ved skade på leieobjektet eller tap av leieobjektet uansett årsak. Den derved gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste betalingskortet for ytterligere leie/krav på erstatning dersom leieobjektet tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte leietid, tilbakeleveres med feil eller mangler eller ikke tilbakeleveres i det hele tatt uansett årsak.
Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering av komplett verktøy ut over 15 minutt i forhold til den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie samt et tillegg, for tiden på inntil 300 kroner,- som dekker merutgifter Verktøyskuret har ved for sen innlevering. Er ikke leieobjektet returnert komplett etter ett døgn har Verktøyskuret krav på å få erstattet den avtalte døgnpris så lenge verktøyet faktisk disponeres og ikke er tilbakelevert av leietageren. Slike krav gjøres også gjeldende om det mangler 1 eller flere gjenstander i en verktøypakke. Leietaker plikter å følge veiviser/skjema for henting og levering sendt per link per epost av Verktøyskuret samt fullføre hele veiviseren og sende denne inn. Dersom leietaker unnlater å dokumentere tilstanden før leieobjektet hentes ut fra lokasjonen kan Leietaker bli ansvarliggjort for eventuelle skader utstyret har, selv om skadene kan ha vært der fra før. Dersom Leietaker har leid diamantblad og eller diamantskiver og unnlater å følge anvisning for måling av resterende skive/plate, kan Verktøyskuret automatisk beregne inntil 2 mm slitasje og legge til kostnaden for dette i ordren. 

Alle produkter skal rengjøres av Leietaker før tilbakelevering. Ved manglende rengjøring kan Verktøyskuret trekke inntil 750,- av  Leietakers Vipps, Visa- eller Mastercard-kort og eller depositum, per objekt som leveres i ikke-rengjort tilstand. Trekket på inntil 750,- utføres uavhengig av om utstyret ikke var rengjort ved henting. 


9 Endring av ordre

Vi kan ikke garantere at ordre kan endres. Dette er en service vi tilbyr dersom vi er tilgjengelige og er på kontoret, samt at varen(e) er tilgjengelig for leie og at endringsforespørselen er mottatt av oss minst 48 timer før bookingen påbegynner. Vi kansellerer ikke ordrer under leieverdi på 1000,-  og eller ordre som påbegynnes tidligere enn 48 timer.

For å endre en ordre som ikke er påstartet må Verktøyskuret kontaktes fortrinnsvis per epost. Eposten må inneholde bekreftelse på ønsket endring, hvilket ordrenummer det gjelder samt hvilke datoer og tidspunkter du ønsker å endre til. Endringene vil ikke være gyldig før de er bekreftet skriftlig fra oss. Dette for å sikre at leieobjektene faktisk er ledig i ønsket leietidspunkt.

Forlenge leietiden.
Verkøyskuret kan dessverre ikke tilby å forlenge leietiden. Dersom du trenger mer tid må du legge inn en ny leie. Produktet ditt kan være utilgjengelig for leie i 2 timer etter din opprinnelige booking. Dette er bare en buffertid og produktet er ikke utleid til andre disse 2 timene. Du må derfor legge inn en ny booking med oppstart 2 timer etter du skulle ha levert forutsatt at produktet er tilgjengelig. Dersom det ikke er tilgjengelig må du levere utstyret iht opprinnelig leietidspunkt for å unngå straffegebyr og ekstraleie.  Du trenger ikke levere/hente utstyret mellom opprinnelig og ny leie. Dersom du forlenger mer enn 24 timer vil ikke SMS-koden fungere. Dette gjelder kun produkter hvor du har fått en SMS-kode tidligere. Du må ringe til oss på dagtid og eller sende epost og be om ny SMS-kode helst 12 timer før du skal levere.


Hvis ikke annet avtalt og bekreftet må leieobjektet returneres til avtalt tid. Manglende tilbakelevering innen angitt tid resulterer i ekstra kostand på inntil 750,- samt leie per påbegynte døgn. Ved aksept på våre vilkår aksepterer du at vi belaster deg dette fra ditt betalingskort.   

10 Henting og retur

Henting og retur skjer på den måte, på det sted og når som helst innenfor de tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Du finner det også under din side. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. For å hente ut leieobjektet må du ha din booking referanse og annen informasjon du fikk i bestillingsbekreftelsen per epost. 
Dersom utleveringen av leieobjektene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når utlevering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt eller leieobjektet(ene) ikke er disponibelt. Verktøyskuret er ikke erstatningspliktig for ordre som kanselleres av oss.
Du er ansvarlig for produktet til det er returnert til lokasjonen du hentet det fra og plassert på riktig sted inne i lokasjonen og låst med riktig hengelås (dersom det skal være låst). Ved tilbakelevering i feil skap og eller plassering vil dette anses som ikke levert og kunde vil belastes deretter. For produkter som er plassert på plass 1 (ikke-frostsikre produkter) er Leietaker ansvarlig for produktet også etter levering, dersom ikke dør er lukket tilstrekkelig og begge de to grønne håndtakene er klemt på døren. Leietaker gjøres ansvarlig for all skade, tyveri og tap av eiendeler på lokasjonen som følge av feil eller mangelfull låsing av skaphengeren. Dette gjelder uavhengig hvem som utfører skadeverket og eller tyveriet. 
Vi kontrollerer leieobjektene tilstand og funksjon og at alle deler er tilstede når de ankommer en av våre lokasjoner ved hjelp av bilder og informasjon kunder selv laster opp. Vi utfører også egne kontroller på alle verktøy, samt utfører stikkprøvekontroller. Dette utføres senest 60 dager etter tilbakelevering.  Ved komplett levering i kontraktsmessig stand så slettes reservasjonen for depositumet på betalingskortet. I noen tilfeller går det lengre tid før samme type verktøy leies ut igjen. Dersom det på dette tidspunktet oppdages at det er mangler/feil som forrige leietaker ikke har meldt inn, forbeholder Verktøyskuret seg retten til å gjøre krav/trekke betaling fra tidligere kunder i opp til 60 dager etter en leie. 

11 Angrerett på kjøp

Angrerettloven gir deg rett til å angre dine kjøp. Angreretten gjelder for varer som er kjøpt og ikke for leieobjekter. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (Se angrerettloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27 ).
For å benytte angreretten må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du prøver, bruker eller undersøker varen (åpner emballasje etc) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Prøver du en støvmaske, sager med sagblad, eller borer et hull med et bor, gjelder ikke angretten da de anses som brukt.
Produktet leveres tilbake til lokasjonen i samme stand som det ble hentet, og uten ubrutt innpakking dersom det er pakket inn. 

12 Immaterielle rettigheter

Innholdet og tjenesten er beskyttet av lov om åndsverksloven. Bildemateriell lagret på siden er innhentet med tillatelse fra rettighetshavere og eller er produsert av Verktøyskuret selv. Verktøyskuret har rettigheter på egenproduserte bilder, og disse skal ikke brukes av andre uten avtale om dette. Bruk av våre bilder anses som kjøp av bilder og vil bli fakturert med kroner 1500,- ved hvert tilfelle. Videoer på youtube er linker til tredjeparts tjeneste utenfor Verktoyskurets kontroll.

13 Personvern

Verktøyskuret behandler dine personlige opplysninger i et sikkert dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. leieavtalen. De personopplysninger som behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ordrehistorikk. Denne historikken vil forbli lagret for regnskapsføring og andre forpliktelser. All lagret informasjon er tilgjengelig på ""Min konto"". Leietaker har rett til å få sine personopplysninger fjernet fra Utleiers systemer, noe som gjøres ved personlig henvendelse til Verktøyskuret.
Ditt betalingskort vil blir lagret så lenge du har en aktiv ordre. Lagring av betalingskortet skjer hos vår betalingsformidler NETS. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte. Lagring av betalingskort gjør det enda enklere når du handler. Du kan slette betalingskort på din side. Verktøyskuret lagrer ingen kredittkortdetaljer selv.
Verktøyskuret benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker. Cookie lagrer data i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk. Vi kan da gjenkjenne hvem du er slik at du blant annet kan få riktige priser og enklere innlogging. Vi samler også inn bruksinformasjonen for å bedre kvaliteten på tjenesten.
Du finner mer detaljert informasjon om våre praksiser knyttet til personvern ved å gå inn på hjelpesidens undermeny. Der finner du personvern som en egen orientering.

Alle lokasjonene til Verktøyskuret AS er videoovervåket 24/7 for både Verktøyskuret AS og kunders sikkerhet. Opptakene brukes også for avstemming og sjekk ved hente/leveringsrutiner og at kunder henter/leverer riktig utstyr. Ved å besøke våre lokasjoner aksepterer du at du blir videoovervåket, og at overvåkningen også brukes aktivt for å hjelpe deg gjennom henting og eller levering av utstyr. Våre operatører kan kontakte deg under henting/levering av utstyr for bistand eller annet. Ved godkjenning av våre vilkår godkjenner du også at vi oppbevarer våre videoopptak i inntil 60 dager etter opptaket har funnet sted. Alle opptak blir slettet etter 60 dager. Det gis kun adgang for Leietaker til våre lokasjoner. 

14 Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Avtalt verneting er Oslo Tingrett.

15 Endringer

Verktøyskuret forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på verktoyskuret.no. Dersom Verktøyskuret vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på verktoyskuret.no 30 dager før de trer i kraft.
Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på verktoyskuret.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du ikke bruke Verktøyskuret. 

Sist oppdatert 26.02.2024"